วัตถุประสงค์

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่สู่ความเป็นสากล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อเสริมสร้างมูลค่าการตลาดให้สูงขึ้น มุ่งเน้นการเชิดชู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างพันธมิตร เชื่อมโยงธุรกิจต่อกัน การอำนวยประโยชน์แก่สมาชิก และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้กับวงการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 8 สาขา ดังนี้
วิสาหกิจด้านบริการนำเที่ยว และ จำหน่ายตั๋วโดยสาร
วิสาหกิจด้านที่พักโรงแรม
วิสาหกิจด้านร้านค้าของที่ระลึก
วิสาหกิจด้านคมนาคมขนส่ง ทางบก อากาศ และทางเรือ
วิสาหกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร
วิสาหกิจด้านกิจกรรมทางกีฬา และนันทนาการ
วิสาหกิจด้านบริการสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ
วิสาหกิจอื่นๆ

The objectives:

To support and develop Global standards for the tourism in Chiang Mai
To increase market value
To present and maintain Lanna cultures
To spread prosperity while avoiding harm to the environment and local communities.
To co-operate with both the government and private sectors to create and set up sustainable tourism development

CMTBA’s membership includes 8 types of business entrepreneurs in tourism.
travel agency / Ticketing
Hotels
Souvenirs Shops
Transportations (Land-Air-Sea)
Food and Restaurant
Sport and Recreation
Medical Services and Health
Others.