ประวัติสมาคม

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ 2522 โดยการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยก่อตั้งขึ้นเป็นชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ 2525 ได้จดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โดยการบริหารของคณะกรรมการผ่านพ้นไปในแต่ละสมัย


Chiang Mai Tourism Business Association (CMTBA) was first established in 1979 by Chiang Mai entrepreneurs in the tourism industry. In 1982, the club was registered and the name was changed to “Chiang Mai Tourism Business Association (CMTBA) which has been managed by a management committee since then.


สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
1.สมาชิกมีสิทธิ์เข้าใช้สถานที่และบริการของสมาคมที่เท่าเทียมกัน เท่าที่สมาคมจำอำนวยความสะดวกได้ตามสมควร
2.สมาชิกมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  อ่านต่อ...